در معماری غربی و ایران معماری سبز و پایدار هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. با توجه به کاهش ذخایر نفتی، آلودگی محیطی و به مخاطره افتادن محیط زیست کره زمین، این موضوعات همچنان در آینده نیز اهمیت بیشتری خواهند یافت.

در دوره معماری مدرن، توجه به مسائل اقلیمی حائز اهمیت نبود.

ولی از دهه هفتاد میلادی یا به طور دقیق تر بعد از جنگ اعراب و اسرائیل در اکتبر 1973، موضوع اقلیم مجددا در حوزه معماری غرب واجد اهمیت شد.

یا به عبارتی محیط زیست دیگر قادر به باز تولید خود و حیات نخواهد بود. موضوع اقلیم و محیط زیست در حوزه های مختلف منجمله معماری از این دهه در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت.

هدف، کاهش مصرف انرژی های فسیلی و اتکا به انرژی های پاک و تجدید شونده در ساختمان ها بود.

معماری اقلیمی عمدتا از دهه نود میلادی عمدتا تحت عنوان معماری پایدار مطرح گردید.

فن آوری امروز ساخت و ساز بشر به گونه ای است که بیشترین استفاده از منابع کره زمین صورت می گیرد و بیشترین ضایعات و آلودگی به محیط زیست بازگردانده می شود.این نوع فن آوری ساخت از منظر توسعه پایدار قابل قبول نیست و باید کاملا دگرگون شود. کاهش تخریب، کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت از لغات کلیدی توسعه پایدار و همچنین معماری پایدار است.

در معماری پایدار سعی بر این است که در سه مرحله احداث، سکونت و تخریب بنا، مسائل زیست محیطی رعایت شود و در مرحله ساخت از مصالح بومی و طبیعی استفاده شود. به عنوان مثال سنگ در کوه، آجر در بیابان و چوب در جنگل از جمله مصالح مناسب از منظر پایداری برای ساخت و ساز هستند. دلیل آن این است که پروسه کارخانه ای این مواد برای تبدیل شدن به مصالح ساختمانی اندک است و برای حمل این مصالح به کارگاه ساختمانی هزینه و انرژی زیادی مصرف نمی شود.

در مرحله سکونت، سعی بر این است که از انرژی های پاک و تجدید شونده مانند انرژی فسیلی استفاده شود. بنابراین در معماری پایدار استفاده از انرژی فسیلی تا حد ممکن پرهیز می شود.

در مرحله تخریب ساختمان، سعی بر این است که مصالح ساختمانی از قبیل آجر، سنگ و یا تیرآهن مورد استفاده مجدد قرار گیرد و ضایعات و آنچه که قابل استفاده مجدد نیست نیز به صورت صحیح دفن شود.

نمونه های ایرانی

مجتمع سبز گلابدره

مجتمع سبز گلابدره

مجتمع سبز گلابدره

مجتمع سبز گلابدره

مجتمع سبز گلابدره

مجتمع سبز گلابدره

ساختمان خورشیدیی

ساختمان خورشیدی

برج های دوقلو یادمان

برج های دوقلو یادمان

ساختمان خورشیدی

ساختمان خورشیدی

ویژگیها

  • استفاده از اقلیم جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان در داخل بنا
  • کاهش مصرف انرژی، خصوصا انرژی فسیلی در ساختمان
  • کاهش ایجاد آلودگی و ضایعات در محیط زیست
  • به روز نمودن المان ها و کارکرد های سنتی برای تامین آسایش انسان
  • استفاده از مصالح، فن آوری و تاسیسات سبز و یا بهینه شده