معماری ارگانیک یکی از شاخه های معماری مدرن محسوب می شود. اما معماری ارگانیک، طبیعت و تلفیق نودن ساخته دست بشر با طبیعت را به عنوان ایده اصلی قلمداد می نمود.

نام فرانک لوید رایت بیش از هر معماری دیگری با معماری ارگانیک مترادف است.

هنر اصلی رایت در طراحی ساختمان های ارگانیک است که به زیباترین شکل ممکن، طبیعت و ساخته دست بشر را با یکدیگر تلفیق نموده است.

رایت مصالح را به صورت طبیعی و آن گونه که هست نمایش می دهد،به گونه ای که خود او بیان می کند شیشه به عنوان شیشه،سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به کار می رود.

بارز ترین و مرجع ترین نمونه معماری ارگانیک را در خانه آبشار رایت می توان دید.

اکثر نمونه های شاخص معماری ارگانیک را طراحی باغ و پارک تشکیل می دهد.

نمونه های ایرانی

کاخ مروارید

کاخ مروارید

پارک آب و آتش

پارک آب و آتش

کاخ مروارید

کاخ مروارید

ویژگیها

  • حداقل دخالت در محیط طبیعی
  • تلفیق محیط مصنوع با محیط طبیعی
  • ترکیب هندسه اقلیدسی با اشکال و فرم های ارگانیک
  • بکارگیری مصالح بومی و نمایش آن ها به صورت طبیعی
  • هم جواری مصالح طبیعی و مصنوعی در کنار همی