معماری منظر

معماری منظر طراحی محیط پیرامون که باعث تقویت ارتباط میان انسان و محیط است.

همچنین به عنوان هنر و دانش تنظیم شرایط و زمینه‌سازی درک زیبایی و احساس خوشی و آسایش در محیط ‌های طبیعی و انسان ساخت است .

هرچه قدر معماری منظر ما بهتر باشد، منظر ما در همهٔ زمینه‌ها -چه در زمینهٔ فرهنگی و چه در زمینهٔ اجتماعی- پیشرفت خواهد کرد.

khususi