معماری داخلی

معماری داخلی آفرینش فضاست ، فضایی که دارای دو جنبه هنری و فنی است و بیانگر هویت ، نیاز و خواسته های مخاطبش است . معماری داخلی ، توصیف درونی ساختمان و مرتبط با کیفیت‌های فیزیکی است . یک سبک یا روش طراحی است که به ساخت درون ساختمان می‌پردازد .