یکی از مشخصه های ساختمان های-تک، نمایش درون بنا در برون آن است. بدین ترتیب تکنولوژی ساختمان که عمدتا شامل سازه، تاسیسات و سیرکولاسیون است به صورت شفاف و عریان به تماشا درمی آید.

آغاز معماری های-تک در ایران با تعدادی اندک ساختمان که از نظر طرح و فناوری معماری جالب توجه هستند، شروع شد.

در این سبک استفاده از فناوری پیشرفته و طراحی هنرمندانه در بناها شایان توجه است.

اگر معماری مدرن ماشین را در طرح های ساختمانی نشان می داد، های-تک داخل اجزاء ماشین را در معرض دید قرار می دهد.

از اواخر دهه پنجاه شمسی، معماری های تک مورد نقد طرفداران حفظ محیط زیست قرار گرفت. آن ها تکنولوژی مدرن و آلودگی های ناشی از آن را مخرب محیط زیست و عامل از بین بردن زیست بوم کره زمین عنوان نمودند. ولی معماران های-تک حاضر به صرف نظر کردن معماری مدرن نبودند. بدین سبب آن ها نام خود را به اکو-تک تغییر دادند. در این سبک جدید، تکنولوژی در مقابل محیط زیست قرار ندارند، بلکه تکنولوژی در کنار و به موازات شرایط زیست محیطی در طرح ساختمان به کار گرفته می شود.

ساختمان های شاخص های-تک و اکو-تک،یک یا چند تکنیک بدیع و نوظهور از لحاظ نحوه به کارگیری و استفاده از سازه، تاسیسات، سیرکولاسیون، شرایط اقلیمی و یا معماری پایدار ملاحظه می شود.

با وجود این که از عمر معماری های-تک حدود چهار دهه می گذرد، اما ساختمان های نسبتا معدودی به این سبک در ایران ساخته شده است. دلیل عمده آن می تواندبه لحاظ نیاز به تکنولوژی پیشرفته برای اجرای این گونه بناها باشد.

نمومه های ایرانی

پل طبیعت

پل طبیعت

رستوران بوستان گفت و گو

رستوران بوستان گفت و گو

پل طبیعت

پل طبیعت

ساختمان صدا و سیما

ساختمان صدا و سیما

رستوران بوستان گفت و گو

رستوران بوستان گفت و گو

ساختمان صدا و سیما

ساختمان صدا و سیما

ویژگیها

  • استفاده از اجزاء کششی سبک
  • بکارگیری مصالح براق فلزی و یا بتن نمایان در سطوح ساختمان
  • شفاف نمودن بدنه و اجزاء ساختمان
  • نمایان نمودن سازه، تاسیسات و سیرکولاسیون
  • نگاه به آینده و پرهیز از بکارگیری نمادهای تاریخی