فولد یعنی چین و لایه، یعنی لایه های هزارتو، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم است، هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیت ندارد، تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست، همه چیز افقی است.

به عبارت دیگر فولدینگ می خواهد منطق دو ارزشی را دیکانستراکت کند و کثرت و تباین را جایگزین آن کند.

فولدینگ هم مانند دیکانستراکشن، در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است.

معماری فولدینگ، تطبیق پذیری ایده و شکل بنا، با مسائل و شرایط موجود در سایت است. همانگونه که فلسفه فولدینگ سعی در ایجاد تفاهم و تساهل بین اندیشه ها و تفکرات گونگون دارد، معماری نشات گرفته از این فلسفه نیز در پی ایجاد ارتباط و تعامل بین شکل معماری و مقتضیات شرایط پیرامونی است.

این معماری اهتمام در جهت ایجاد اشکال نرم، انعطاف پذیر و افقی دارد. ساختمان فولدینگ به صورت لایه هایی انعطاف پذیر و در تعامل با محیط مجاور خود در سایت قرار می گیرد.در عین این که هر لایه خصوصیات و شرایطر خاص خود را دارد، ولی با لایه های دیگر از نظر شکل، رنگ، مصالح و بافت در یک همگونی متوازن قرار دارد.این فرم های نیمه سیال و انعطاف پذیر همچون ژله،خود را با ظرف و بستر کالبدی، تاریخی و فرهنگی پیرامون تطبیق میدهند.

همانند معماری دیکانستراکشن، بسیاری از نمونه های این سبک در ایران در حد طرح باقی مانده است و نمونه های ساخته شده بسیار معدود است. اگرچه نسبت به سبک قبل، مبانی نظری در طرح های شاخص این سبک بیشتر و بهتر تبیین و تحلیل شده است.

نمونه های ایرانی

فرودگاه امام خمینی

فرودگاه امام خمینی

پردیس سینمایی پارک ملت

پردیس سینمایی پارک ملت

آتی سنتر

آتی سنتر

ویژگیها

  • تاثیر پذیر بودن فرم ساختمان از شرایط پیرامونی و درونی پروژه
  • سیال بودن کالبد،سطوح و خطوط
  • حرکت نرم و انعطاف پذیر بدنه بنا در سایت
  • استفاده از خطوط منحنی و شکل پذیر
  • تاکید بر خطوط و تقسیمات افقی در نما