دیکانستراکشن توسط پیتر آیزنمن در آمریکا وارد حوزه معماری شد.

آیزنمن بر این عقیده است که معماری همچون دیگر حوزه های فکری و هنری، می بایست خود را با زمان و تحولات آن تطبیق دهد. معماری نمی تواند در چهارچوب علم و فلسفه مدرن قرن نوزده باقی بماند، بلکه باید نظریه های خود را با علم و مباحث جدید فلسفی به روز کند.

بر اساس فلسفه عدم قطعیت و چند معنایی دیکانستراکشن، در معماری این سبک عدم پایداری، تزلزل، ابهام، ایهام و اجرام کج شده، معلق وجه غالب در ترکیب بندی دارد.این احجام ابهام برانگیز، نمادهایی هستند که از درون و داخل متن هر پروژه معماری بیرون کشیده می شود و هر ناظری می تواند بر اساس ذهنیت خود، آن ها را تفسیر و تاویل نماید.

می توان گفت اولین و بهترین نمونه این گونه معماری، مرکز هنر های بصری وکسنر در کلمبوس آمریکا است.

در ایران نیز معماران محدودی طرح های خود را در چهارچوب معماری دیکانستراکشن مطرح کرده اند.در طی دو دهه گذشته، ترکیب احجام  و مصالح و شکل دهی بعضی از طرح های این معماران به صورت هنرمندانه ای انجام شده و زیبایی جدیدی ارائه کرده اند. با این وجود به صورت کلی ساختمان هایی که به این سبک معماری ساخته شده اند بسیار محدود هستند.

از نظر شکلی، قرابت بسیار زیادی بین این طرح ها در ایران و ساختمان های دیکانستراکشندر غرب وجود دارد.ولی در اغلب طرح ها در ایران، آنچه که بعضا بیان نشده مفاهیم نظری و شرح و تحلیل آن ها است.

توجه به مفاهیم و گذر از معماری شکلی و استنباط مبانی، اهمیت کلیدی در ارتقای معماری امروز ایران دارد.

نمونه های ایرانی

آرامگاه عین القضات همدانی

آرامگاه عین القضات همدانی

کارخانه ریسندگی و بافندگی احسان پود

کارخانه ریسندگی و بافندگی احسان پود قم

آرامگاه عین القضات همدانی

آرامگاه عین القضات همدانی

ویژگیها

  • ایجاد احساس تعلیق، ناپایداری و پویایی
  • استفاده از سطوح و خطوط مورب و کج و معوج
  • هم جواری نماد های نامربوط در کنار یکدیگر
  • تداخل احجام و سطوح معلق در یک ترکیب هنرمندانه