معماری نما

نما چارچوبی از یک اثر معماری است که  عنصری جدا ناپذید از سمت بیرونی فضا است که بیانگر ارزش و هویت معماری است و باعث شکل دهی به مجموعه ای است که در آن حضور دارد .