معماری

معماری علم و هنری از ترکیب توده ها برای بیان فضایی از ایده ها و ارزش ها بوسیله سیستمی از علائم بصری است .

در زبان لاتین نیز برای معمار واژه «Architect» که ریشه آن به دو کلمه «Archi» به معنای سر، سرپرست و رئیس و «tecton» به معنای سازنده بر می گردد.

dakheli
moshavere
manzar
بازسازی
nama

مشتریان ما